(Chinhphu.vn) - Ông Phan Ngọc Tuân (TP.HCM) hỏi: Theo quy định, từng thành viên liên danh phải cử chỉ huy trưởng công trường để thực hiện phần công việc đảm nhận hay chỉ cử 1 chỉ huy trưởng chung cho các thành viên?

Trường hợp chỉ có 1 chỉ huy trưởng công trình đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 2, Điều 157 Luật Xây dựng thì người này là chỉ huy trưởng của tổng thầu hay của tất cả thành viên liên danh?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với nhà thầu liên danh thì việc đánh giá năng lực về tài chính và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của liên danh căn cứ theo phần công việc từng thành viên đảm nhận trong liên danh.

Việc đánh giá năng lực về kỹ thuật thì xác định bằng tổng năng lực các nhà thầu liên danh (không căn cứ theo tỷ lệ công việc phân chia trong liên danh).

Liên danh nhà thầu phải cử cá nhân đáp ứng điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường theo quy định.

Các thành viên liên danh cử cá nhân là chỉ huy trưởng phần công việc của thành viên liên danh.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhà thầu liên danh , chỉ huy trưởng công trường