(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Nguyễn Thế Ngọc Châu được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư một số công trình. Những công trình này áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Ông Châu muốn được biết về thời gian cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu và phí đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo điểm a, khoản 2, Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, đối với thông báo mời chào hàng, thời hạn Báo Đấu thầu nhận được thông tin tối thiểu là 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến phát hành hồ sơ yêu cầu. Các thông tin này được đăng tải 1 kỳ trên Báo Đấu thầu. Theo đó, nếu cần phát hành hồ sơ yêu cầu vào ngày nào thì phải đảm bảo Báo Đấu thầu nhận được thông tin tối thiểu là 5 ngày làm việc trước ngày phát hành.

Đối với thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu, theo quy định tại Văn bản số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 11/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bên mời thầu tự đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trường hợp nội dung thông tin do bên mời thầu tự đăng tải là hợp lệ thì Báo Đấu thầu sẽ chuyển tiếp đăng tải trên Báo Đấu thầu trong vòng 2 ngày làm việc. Trường hợp nội dung thông tin do bên mời thầu tự đăng tải không hợp lệ thì thông tin đó sẽ không có giá trị và bị gỡ khỏi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Về chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu (bao gồm cả việc thông tin được tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và được đăng tải trên Báo Đấu thầu), kể từ ngày 15/8/2014 đến khi Thông tư thay thế Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành, Báo Đấu thầu thực hiện tạm thu theo mức chi phí quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2010/TT-BKH-BTC.

Theo đó, việc đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu thì tạm thời không bị tính phí theo quy định tại Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chủ đầu tư , công trình , cạnh tranh , xây lắp , thông tin , đấu thầu