(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Đặng Phúc (dangphucgr@...) đang thi công công trình trường học, đã đạt khối lượng tạm ứng giai đoạn I. Hồ sơ thanh toán gồm Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo hợp đồng và Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán, tuy nhiên không được chủ đầu tư chấp thuận.

Chủ đầu tư yêu cầu hồ sơ thanh toán phải có thêm bảng khối lượng kèm theo đơn giá thanh toán. Ông Phúc hỏi, chủ đầu tư yêu cầu như vậy có phù hợp không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Phúc hỏi như sau:

Nội dung hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và khoản 8 Điều 11 Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước.
 
Theo đó, trong Bảng xác định giá trị khối lượng công việc cần hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán (phụ lục số 03.a) đã thể hiện khối lượng công việc (căn cứ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn) và đơn giá thanh toán (căn cứ theo thỏa thuận trong hợp đồng).
 
Do vậy, không cần phải bổ sung bảng khối lượng kèm theo đơn giá thanh toán như yêu cầu của chủ đầu tư.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng xây dựng