(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, khi thực hiện rút dự toán từ ngân sách cấp trên về cho ngân sách cấp huyện, cấp lệnh chi tiền do Phòng Tài chính-Kế hoạch, thì người ký vào chức danh Kế toán trưởng do Thủ trưởng cơ quan tài chính cử hoặc là cán bộ quản lý ngân sách.


Ông Nguyễn Văn Tú (tỉnh Lâm Đồng) hỏi, theo quy định thì Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện không phải là đơn vị thực hiện kế toán ngân sách nên không bổ nhiệm Kế toán trưởng theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, vậy khi thực hiện rút dự toán từ ngân sách cấp trên về cho ngân sách cấp huyện, cấp lệnh chi tiền do Phòng Tài chính - Kế hoạch, thì ai là người ký vào chức danh Kế toán trưởng?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 61 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002: “Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện hạch toán kế toán ngân sách Nhà nước; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan Nhà nước hữu quan”. Vì vậy, cơ quan tài chính các cấp không làm nhiệm vụ kế toán thu, chi ngân sách Nhà nước nên không bổ nhiệm Kế toán trưởng các cấp ngân sách.

Ngày 10/1/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Trong đó tại mục a, khoản 3, Điều 21 đối với các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước quy định: “Tất cả các chứng từ của đơn vị giao dịch lập và chuyển đến KBNN đều phải đúng mẫu quy định, có chữ ký của Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (hoặc người được ủy quyền), thủ trưởng đơn vị (hoặc người được ủy quyền) và người có liên quan quy định trên chứng từ và dấu của đơn vị đó. Dấu, chữ ký của đơn vị trên chứng từ phải đúng với mẫu dấu, chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại KBNN. Trường hợp đặc biệt đối với các đơn vị chưa có chức danh Kế toán trưởng thì phải cử người Phụ trách kế toán để giao dịch với KBNN, chữ ký Kế toán trưởng được thay bằng chữ ký của người Phụ trách kế toán của đơn vị đó. Người Phụ trách kế toán phải thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn quy định cho Kế toán trưởng".

Theo đó, khi thực hiện rút dự toán từ ngân sách cấp trên về cho ngân sách cấp huyện, cấp lệnh chi tiền do Phòng Tài chính - Kế hoạch, thì người ký vào chức danh Kế toán trưởng do Thủ trưởng cơ quan tài chính cử hoặc là cán bộ quản lý ngân sách (ở Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có thể cử cán bộ tổng hợp ngân sách cấp huyện; ở cấp tỉnh có thế cử lãnh đạo Phòng Quản lý ngân sách...).

Chinhphu.vn