(Chinhphu.vn) - Đơn vị của bà Võ Thị Cẩm Bình (Hà Nội) đang lập hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói mua sắm hàng hoá theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 24/6/2014 của Chính phủ.

Bà Bình hỏi, biểu mẫu để lập báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu được áp dụng theo Nghị định trên hay sử dụng Phụ lục mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Kèm theo Công văn số 15234/BTC-KHTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính)?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Điều 5 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định về thẩm định hồ sơ yêu cầu, nội dung thẩm định bao gồm:

- Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập hồ sơ yêu cầu.

- Kiểm tra sự phù hợp về nội dung của hồ sơ yêu cầu so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện của dự án, gói thầu; so với hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); so với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- Xem xét về các ý kiến khác nhau (nếu có) giữa tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ yêu cầu.

- Các nội dung liên quan khác.

Theo hướng dẫn tại Mục 3 Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kể từ ngày 15/8/2014, trong thời gian các Thông tư nêu tại Mục 2 của Văn bản này chưa được sửa đổi, bổ sung thì hoạt động đấu thầu được thực hiện theo Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư nêu trên, nhưng đảm bảo không trái với quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo đó, đối với trường hợp của công dân Võ Thị Cẩm Bình, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh được lập trên cơ sở quy định của Thông tư số 21/2010/TT-BKH do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 28/10/2010 quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, tuy nhiên phải cập nhật các quy định mới và lược bỏ các nội dung không phù hợp với Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn