(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Võ Minh Hiếu, thành viên tổ công tác đấu thầu của một quận tại TP. Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn về thời gian thực hiện hợp đồng công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Theo phản ánh của ông Hiếu, tại quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chủ đầu tư ghi thời gian thực hiện là "Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu". Do đó, trong hợp đồng tư vấn thời gian thực hiện hợp đồng cũng ghi như trên.

Theo chủ đầu tư giải thích, trong quá trình đấu thầu sẽ xảy ra một số công việc phụ thuộc vào yếu tố khách quan nên không thể xác định cụ thể thời gian thực là bao nhiêu ngày. Ngoài ra, việc ghi như nêu trên sẽ làm lợi cho ngân sách vì nhà thầu phải hoàn thành thực hiện công việc cho đến khi gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu, hạn chế việc mất thời gian xin phép từ người quyết định đầu tư cho việc gia hạn thực hiện hợp đồng ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án và không làm tranh chấp hợp đồng do hết thời gian thực hiện hợp đồng mà không phải lỗi nhà thầu.

Ông Hiếu hỏi, chủ đầu tư thực hiện như vậy có đúng không? Có phù hợp với hướng dẫn của Luật Đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 7, Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).

Theo hướng dẫn tại Điều 8 Chương V Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong hợp đồng phải phù hợp với quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên.

Đối với trường hợp nêu trong câu hỏi của ông Hiếu, việc xác định thời gian thực hiện hợp đồng phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Gói thầu , mời thầu , lựa chọn nhà thầu , thực hiện hợp đồng