(Chinhphu.vn) - Theo ý kiến của cử tri tỉnh Long An, quy định về khoảng cách tối thiểu giữa các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hiện không phù hợp. Cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét điều chỉnh vì hiện nay Bộ Công Thương đã bỏ quy định khoảng cách tối thiểu giữa 2 cây xăng.

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời cử tri tỉnh Long An như sau:

Nội dung này đã được Bộ Giao thông vận tải tiếp thu và sửa đổi quy định về khoảng cách tối thiểu giữa 2 cửa hàng xăng dầu theo hướng cửa hàng xăng dầu là một điểm đấu nối vào quốc lộ tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tuy nhiên hiện nay, thực hiện Luật Quy hoạch, Luật Giao thông đường bộ 2008 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 35/2018/QH14) và Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 cần phải sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010. Như vậy, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT sẽ được ban hành sau khi Nghị định số 11/2010/NĐ-CP được sửa đổi và ban hành.

Để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 12571/BGTVT-KCHT ngày 31/12/2019 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số điều khoản quy định liên quan đến quy hoạch, đấu nối cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ… được quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT để phù hợp với quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: xăng dầu , khoảng cách , giao thông