(Chinhphu.vn) – Sinh viên Xuân Lời (Ninh Thuận) là người dân tộc thiểu số sinh sống tại xã thuộc khu vực II đã đạt chuẩn nông thôn mới. Sinh viên Lời hỏi, trường hợp của sinh viên có được miễn, giảm học phí không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn thì xã thuộc vùng khó khăn không bao gồm xã thuộc khu vực II đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Như vậy, trường hợp của sinh viên Xuân Lời là sinh viên người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã thuộc khu vực II đã đạt chuẩn nông thôn mới thì không thuộc đối tượng sinh viên người dân tộc thiểu số vùng kinh tế - xã hội khó khăn để được hưởng chính sách miễn, giảm học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: miễn giảm học phí , dân tộc thiểu số , đặc biệt khó khăn