(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Xuân Trinh công tác tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định, là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Bà Trinh hỏi, thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng tại Trung tâm của bà là Giám đốc Sở Giao thông vận tải hay Giám đốc Trung tâm?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điểm c, Khoản 1, Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước, quy định:

Đối với đơn vị sự nghiệp do cơ quan Nhà nước thành lập tự cân đối thu, chi, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, đơn vị dự trữ của Nhà nước, các quỹ tài chính khác của Nhà nước tổ chức bộ máy kế toán theo các cấp dự toán (đơn vị kế toán cấp I, đơn vị kế toán cấp II, đơn vị kế toán cấp III) việc bổ nhiệm kế toán trưởng, như sau:

- Đơn vị kế toán cấp I thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp do cơ quan Nhà nước thành lập tự cân đối thu, chi thuộc Trung ương lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bổ nhiệm.

- Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Chủ tịch UBND cấp đó bổ nhiệm.

- Đơn vị kế toán cấp II, III lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Kế toán trưởng , đơn vị sự nghiệp , bổ nhiệm kế toán trưởng