(Chinhphu.vn) – Ông Đào Đức Độ (Thanh Hóa) hỏi: Khi thực hiện hợp đồng ủy thác quản lý dự án giữa ban quản lý dự án huyện với UBND xã thì việc ký thanh toán, quyết toán xây lắp cho đơn vị thi công là UBND xã hay là ban quản lý dự án?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 112 và Khoản 3, Điều 144 Luật Xây dựng, “Chủ đầu tư có quyền: Đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng; giám sát và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết” và “Bên giao thầu phải thanh toán đủ giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu…”.

Theo đó, việc ký thanh toán, quyết toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng xây dựng , công trình , quyết toán , chủ đầu tư , quản lý dự án