(Chinhphu.vn) - Trung tâm y tế huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đầu năm được Sở Y tế cấp 780 triệu đồng để mua máy xét nghiệm sinh hóa vào nguồn kinh phí không tự chủ. Đơn vị đã gửi tờ trình phê duyệt danh mục mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa với số tiền là 716 triệu đồng và được Sở Y tế ra quyết định phê duyệt danh mục mua sắm.

Vậy, Giám đốc Trung tâm y tế có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự toán không?   

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ là thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với nội dung, danh mục dự toán mua sắm có giá trị thuộc phạm vi được cơ quan có thẩm quyền phân cấp; đồng thời được quyết định mua sắm các nội dung, danh mục dự toán mua sắm có giá trị không quá 100 triệu đồng trong phạm vi dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền giao; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở trung ương; Chủ tịch UBND các cấp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 5 Thông tư này phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp mình theo quy định.

Theo đó, nếu Sở Y tế là cơ quan có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa thì Sở Y tế chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (trong đó có phê duyệt giá gói thầu).

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: phê duyệt , kế hoạch , lựa chọn , nhà thầu , mua sắm