(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Mai Nhật Tùng (Quảng Trị) ký hợp đồng xây dựng với hình thức trọn gói, giá gói thầu gồm cả chi phí dự phòng, nhưng nhà thầu không phân bổ vào đơn giá gói thầu mà chỉ tính tổng vào một mục.

Tuy nhiên, hợp đồng đã ký thì giá gói thầu lại tính cả chi phí dự phòng. Ông Tùng hỏi, trường hợp thanh toán luôn chi phí dự phòng đó có được không?

Ví dụ:

STT

Tên công việc

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Đào móng băng

20m3

1.000.000

20.000.000

2

Bê tông

10m3

2.000.000

20.000.000

3

Tô trát, sơn

300m2

200.000

60.000.000

 CỘNG

 

 

100.000.000

 DỰ PHÒNG

 

 

10.000.000

 TỔNG CỘNG

 

 

110.000.000

Giá trong hợp đồng đã ký: 110.000.000 đồng

Số tiền nằm ở cột đơn giá không bao gồm chi phí dự phòng

Giá trong hợp đồng bao gồm cả dự phòng: 110.000.000 đồng

Giá trong hợp đồng không có dự phòng: 100.000.000 đồng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vị công việc phải thực hiện.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí dự phòng , hợp đồng trọn gói , hạng mục chung