(Chinhphu.vn) – Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau để bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (Bình Phước) là công chức, được giao tham mưu lãnh đạo quản lý, thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số.

Bà Nguyệt hỏi, thành viên Hội đồng giám sát xổ số phải là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Phòng, ban chuyên môn của cơ quan, đơn vị này hay có thể là tất cả nhân viên hợp đồng, kế toán, văn thư lưu trữ, nhân viên công nghệ thông tin, lái xe, bảo vệ… của các cơ quan, đơn vị này không?

Tại một địa điểm thu hồi, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết gồm 1 hoặc nhiều thành viên Hội đồng giám sát xổ số và các nhân viên của Công ty xổ số, mà trong đó có thành viên Hội đồng giám sát xổ số và nhân viên của Công ty xổ số có mối quan hệ là vợ chồng hoặc cha, mẹ, con… thì có được không?

Theo bà Nguyệt việc quy định “thành viên Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi” là không phù hợp với thực tiễn.

Bà Nguyệt cho rằng, Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 76/2013/TT-BTC nên quy định như sau cho phù hợp: “3. Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số, Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và Thư ký Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau bao gồm: Vợ, chồng…; thành viên Hội đồng giám sát xổ số không được là vợ, chồng… với nhân viên Công ty xổ số trong cùng một địa điểm giám sát”.
Bà Nguyệt đề nghị cơ quan chức năng xem xét về vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thành phần Hội đồng giám sát xổ số

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số, thành phần Hội đồng giám sát xổ số bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số (đại diện UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

- Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số (đại diện Sở Tài chính);

- Thư ký Hội đồng giám sát xổ sổ (đại diện Lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết) và các ủy viên Hội đồng giám sát xổ số (đại diện của các cơ quan: Công an, Thanh tra nhà nước, Sở Tư pháp và có thể mời đại diện Ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Căn cứ quy định nêu trên, ngoài Thư ký Hội đồng giám sát xổ số được quy định là đại diện Lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết, các chức danh Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và các ủy viên Hội đồng giám sát xổ số đại diện các cơ quan ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Công an, Thanh tra Nhà nước, Sở Tư pháp, Ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền tại các cơ quan này cử tham gia vào Hội đồng giám sát xổ số và chịu trách nhiệm về quyết định cử người, bảo đảmthực hiện nhiệm vụ giám sát của Hội đồng giám sát theo quy định tại Thông tư số 76/2013/TT-BTC.

Điều kiện làm thành viên Hội đồng giám sát xổ số

Theo quy định tại Thông tư số 76/2013/TT-BTC thì các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau bao gồm:

- Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi (Khoản 3, Điều 3).

- Hội đồng giám sát xổ số làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số (Khoản 3, Điều 4).

- Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng giám sát xổ số và điều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao (Khoản 1, Điều 5).

- Các thành viên Hội đồng giám sát xổ số phải thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số phân công và chịu trách nhiệm về kết quả của các công việc được phân công thực hiện; kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số xem xét, quyết định biện pháp xử lý kịp thời (Khoản 1, Điều 6).

- Hội đồng giám sát xổ số có quyền yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc thu hồi, kiểm đếm vé không tiêu thụ hết (Khoản 2, Điều 10).

Căn cứ các quy định nêu trên, các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau để bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số.

Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số, các thành viên Hội đồng giám sát xổ số có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và chịu trách nhiệm về kết quả các công việc được phân công.

Trường hợp các thành viên Hội đồng giám sát xổ số và các nhân viên Công ty xổ số có mối quan hệ như vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột,... được phân công cùng nhau thực hiện việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé xổ số không bán hết tại cùng một địa điểm giám sát, thì các đối tượng này phải có trách nhiệm tuân thủ đúng quy trình thu hồi vé số theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số (Phụ lục 01, 02, 03 Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2013/TT- BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính). Nếu phát hiện sai phạm, căn cứ trách nhiệm của từng cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Xổ số , Hội đồng giám sát xổ số , vé số