(Chinhphu.vn) – Trường hợp trong thỏa thuận liên danh có các nội dung khác so với hướng dẫn tại mẫu thỏa thuận liên danh trong hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ về nội dung này trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng.

Ông Mai Chí Nguyện (Cần Thơ) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống như sau:

Trong thỏa thuận liên danh dự thầu các nhà thầu ghi, trường hợp nhà thầu liên danh trúng thầu thì: Nhà thầu A đứng đầu liên danh thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành theo tỷ lệ tương ứng giá trị nhà thầu A thực hiện. Nhà thầu B không thể hiện thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành theo tỷ lệ tương ứng giá trị nhà thầu B thực hiện.

Ông Nguyện hỏi, thỏa thuận liên danh nêu trên có hợp lệ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 2 Mẫu thỏa thuận liên danh ban hành kèm theo mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, "Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau: Ký đơn dự thầu; ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc văn bản đề nghị rút hồ sơ dự thầu, sửa đổi, thay thế hồ sơ dự thầu; thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)]".

Theo đó, trong mẫu thỏa thuận không hướng dẫn về nội dung thực hiện bảo lãnh tạm ứng hợp đồng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng...

Đối với vấn đề của ông Nguyện, trường hợp trong thỏa thuận liên danh có các nội dung khác so với hướng dẫn tại mẫu thỏa thuận liên danh trong hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ về nội dung này trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Liên danh , thỏa thuận liên danh , nhà thầu , hồ sơ mời thầu , hồ sơ dự thầu , bảo lãnh , bảo đảm dự thầu