(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thanh Long (Bình Định) hỏi, khi nào thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm? Thời hạn trả tiền bảo hiểm và địa điểm trả tiền bảo hiểm được quy định thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có ý kiến như sau:

Điều 22 Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định: “Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền”.

Điều 23 Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định: “Trong thời hạn 60 ngày, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi”.

Theo Điều 26 Luật Bảo hiểm tiền gửi, địa điểm chi trả bảo hiểm tiền gửi được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xác định theo nguyên tắc thuận tiện, an toàn cho người được bảo hiểm tiền gửi và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải thông báo công khai về địa điểm, thời gian, phương thức trả tiền bảo hiểm trên ba số liên tiếp của một tờ báo trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và trên một báo điện tử của Việt Nam; niêm yết danh sách người được trả tiền bảo hiểm tại địa điểm đã thông báo.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi , tổ chức tín dụng , chi trả bảo hiểm