(Chinhphu.vn) –  Chú của bà Hà Thị Phương (ducgas54@...) tên là Hà Đức Đoàn, công tác trong quân đội từ tháng 8/1976 đến tháng 12/1981 sau đó xuất ngũ về địa phương, chưa hưởng trợ cấp.

Từ tháng 2/1982 đến nay trải qua các chức vụ: Bí thư Đoàn xã Lĩnh Sơn; Ủy viên Ban Chấp hành Thanh vận; Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã chăn nuôi; Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã khóa 1999 – 2004; Chủ tịch Hội Nông dân nhiệm kỳ 2002-2007; Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Bà Phương hỏi, chú của bà có được cộng nối thời gian công tác trong quân đội không, có được hưởng lương hưu không? Chú của bà được tính thời gian đóng BHXH từ năm 2005 thì có đúng không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bà Phương như sau:

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 4/8/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân công an nhân dân thì:
 
“Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, hộ kinh tế cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác (gọi chung là đơn vị; bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1/1/1995 được tính hưởng bảo hiểm xã hội sau đó chuyển sang các đơn vị trong và ngoài Nhà nước) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cả năm chế độ mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/ 2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội”.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp chú của bà Phương có thời gian công tác trong quân đội (từ tháng 8/1976 đến tháng 12/1981) nếu chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo các quyết định nêu ở trên, thời gian tham gia đóng BHXH từ năm 2005 chưa được hưởng trợ cấp BHXH một lần thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội từ tháng 8/1976 đến tháng 12/1981 với thời gian có đóng BHXH từ năm 2005 để tính hưởng BHXH.

Chinhphu.vn