(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam đang hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố, vậy công ty phải thông báo hoạt động khuyến mại đến từng Sở Công Thương hay chỉ cần đăng ký với Bộ Công Thương chung cho tất cả các tỉnh, thành phố?

Từ trước đến nay Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam thực hiện gửi thông báo khuyến mại đến từng Sở Công Thương, việc này mất rất nhiều thời gian vì Công ty có cùng nội dung chương trình cho toàn quốc.

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại và Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này.

Do đó, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật khi thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại.

Hiện nay, Chính phủ đã triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia www.dichvucong.gov.vn để tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp đối với thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại (thủ tục Thông báo khuyến mại là thủ tục được phân cấp về Sở Công Thương các địa phương thuộc hệ thống 1 cửa của địa phương). Công ty có thể tham khảo để thuận tiện hơn khi thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Khuyến mại , hàng hóa