(Chinhphu.vn) - Người đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có một phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ thì khi Nhà nước thu hồi đất đủ điều kiện được bồi thường về đất.

Ông Nguyễn Trung Quân (Bình Phước) hỏi, người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có một phần diện tích đất thuộc hành lang bản vệ an toàn đường bộ vậy khi Nhà nước mở rộng đường thu hồi phần đất hành lang đó thì chủ sử dụng đất có được bồi thường không?

Ví dụ: Ông A được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung: Diện tích: 365m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đến ngày 28/1/2057; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Thửa đất có 42m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 56 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất. Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ được sử dụng đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 56 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 75 của Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đủ điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, trường hợp người đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có một phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ thì khi Nhà nước thu hồi đất đủ điều kiện được bồi thường về đất.

Đề nghị ông liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thu hồi đất , bồi thường , sử dụng đất , Giấy chứng nhận , hành lang an toàn , đường bộ