(Chinhphu.vn) - Bố của bà Vũ Minh Huệ (Hà Nội) mang họ Võ nhưng bà và các anh, chị, em lại mang họ Vũ, các giấy tờ của bà và các anh, chị, em bà đều ghi thống nhất là họ Vũ. Nay bà Huệ bị mất Giấy khai sinh, bà đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về thủ tục cấp lại Bản chính Giấy khai sinh trong trường hợp của bà.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Khoản 1, và 2 Điều 62 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định, trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

UBND cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

Trường hợp bà Huệ có yêu cầu được cấp lại bản chính Giấy khai sinh thì bà cần liên hệ với UBND cấp huyện nơi có UBND xã, phường, thị trấn đã thực hiện đăng ký khai sinh cho bà trước đây để được hướng dẫn giải quyết.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 63 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì nội dung bản chính Giấy khai sinh khi cấp lại phải ghi theo đúng nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giấy khai sinh , 158/2005/NĐ-CP