(Chinhphu.vn) - Trước đây nhà bà Bùi Thị Hồng (Quảng Nam) kinh doanh cơ sở phế liệu, đã được UBND huyện xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường. Hiện nay bà muốn mở rộng cơ sở với ngành nghề xúc rửa thùng hóa chất và thu gom rác thải nguy hại. Bà Hồng hỏi, bà phải làm thủ tục gì để được hoạt động?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung trình bày, bà cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới (nếu có) theo quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Tiếp theo, cơ sở của bà phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Điều 6 Nghị định 136/2018/NĐ-CP ngày 5/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trước khi làm thủ tục đăng ký cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 10 Nghị định 38/2015/NĐ-CP nêu trên và Điều 16, Điều 17 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

(Theo monre.gov.vn)

Từ khóa: Chất thải nguy hại , bảo vệ môi trường , ngành nghề kinh doanh