(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Giáo dục Hưng Bình đang làm thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Ngôi Nhà Xanh tại xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, vị trí đất chưa giải phóng mặt bằng và được quy hoạch là đất giáo dục mầm non.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, đầu tư dự án Trường mầm non Ngôi Nhà Xanh có thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 3, Điều 1 Luật Đấu thầu và Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư quy định phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và Nghị định bao gồm:

Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới; nhà ở thương mại; công trình thương mại và dịch vụ; tổ hợp đa năng.

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, lĩnh vực giáo dục, đào tạo là một trong các lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Bên cạnh đó, trường hợp dự án trên được xác định là dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Do đó, căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Quý Công ty xác định hình thức đầu tư dự án để có cơ sở áp dụng quy định phù hợp.

Trường hợp dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Luật Đấu thầu và Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP thì quy trình, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với thông tin cung cấp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thủ tục đầu tư , dự án , đấu thầu , nhà đầu tư