(Chinhphu.vn) – Công ty ông Phạm Chánh Minh (TPHCM) làm tư vấn đấu thầu, được trung tâm X (chủ đầu tư) thuê tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp Y. Khi ký hợp đồng, công ty ông được chủ đầu tư ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu như đăng tải thông báo mời thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng với nhà thầu...

Ông Minh hỏi, đơn vị tư vấn của ông có phải quyết định thành lập bên mời thầu và trung tâm X (chủ đầu tư) có cần phải lập quyết định thành lập bên mời thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn.

Đối với trường hợp này, nếu trong hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có nội dung thuê đơn vị tư vấn làm bên mời thầu thì đơn vị tư vấn sẽ làm bên mời thầu của gói thầu, thực hiện các trách nhiệm của bên mời thầu.

Chinhphu.vn