(Chinhphu.vn) - Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn quản lý dự án thuộc chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư xây dựng.

Ông Sơn Vĩnh Phần (Cà Mau) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống sau:

Công trình A được UBND huyện giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư của công trình là 1,8 tỷ đồng.

Sau khi được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trong đó hình thức quản lý dự án, cấp thẩm quyền đã quy định rõ là: Giao cho chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án khi đủ điều kiện, năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án theo đúng quy định.

Sau khi rà soát về năng lực tổ chức quản lý dự án, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện không bảo đảm, do đó khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư đưa chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư vào phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu để lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện, năng lực quản lý và điều hành dự án.

Khi trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thì đơn vị thẩm định là Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện không đồng ý chi phí tư vấn quản lý dự án nằm trong phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà yêu cầu nằm trong phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Ông Phần hỏi, quan điểm của cơ quan thẩm định nêu trên có phù hợp với quy định hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Dự án đầu tư xây dựng thực hiện ở thời điểm nào thì áp dụng các quy định của pháp luật về xây dựng ở tại thời điểm đó. Trong nội dung câu hỏi, không nêu rõ thời điểm thực hiện của dự án. Vì vậy, không đủ cơ sở để trả lời cụ thể câu hỏi đã nêu.

Tuy nhiên, trường hợp dự án đầu tư xây dựng được triển khai theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thì khi quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định tại Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn quản lý dự án thuộc chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư xây dựng.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , tư vấn , chi phí