(Chinhphu.vn) Gói thầu có giá trị không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự án mua sắm thường xuyên được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Cơ quan ông Phạm Trường Sơn là đơn vị sự nghiệp tự chủ 1 phần kinh phí, hàng năm được giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, trong đó có nội dung chi không thường xuyên các hạng mục bảo trì gồm bảo trì hệ thống báo cháy kho lưu trữ; bảo trì hệ thống điện; bảo trì hệ thống lạnh kho lưu trữ; xử lý mối mọt kho lưu trữ hồ sơ (tất cả các hạng mục này đều có giá trị dưới 100 triệu/năm, giá không thay đổi so với năm 2016). Các hạng mục này cần phải thực hiện ngay từ đầu năm nhằm đảm bảo an toàn về phòng chống chữa cháy cho kho lưu trữ.

Qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Phạm Trường Sơn hỏi, trường hợp này cơ quan ông có được phép thương thảo, ký hợp đồng với các đơn vị cũ trước đây đã thực hiện trong năm 2016 để thực hiện công tác bảo trì ngay từ đầu năm trước khi có quyết định phê duyệt phương án, dự toán, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 5 Khoản 2) quy định gói thầu có giá trị không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự án mua sắm thường xuyên được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính (Điều 15 khoản 3 điểm a) quy định một trong các điều kiện để thực hiện chỉ định thầu là có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Theo đó, đối với các nội dung mua sắm từ nguồn chi thường xuyên có giá trị dưới 100 triệu đồng khi tổ chức lựa chọn nhà thầu phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt. Việc lập kế hoạch và quy trình chỉ định thầu phải tuân thủ theo quy định tại Chương III và Mục 1 Chương IV Thông tư số 58/2016/TT-BTC. Trường hợp đối với gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ, nhà thầu thực hiện trách nhiệm bảo hiểm trong thời gian 12 tháng thì trong phần thời gian thực hiện hợp đồng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi là 12 tháng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nhà thầu , phê duyệt , thương thảo , ký hợp đồng