(Chinhphu.vn) - Trường hợp hồ sơ mời thầu yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm quá cao sẽ làm hạn chế nhà thầu tham dự thầu, giảm tính cạnh tranh của gói thầu.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền (TP. Hà Nội) phản ánh, tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, phần yêu cầu các tiêu chí tài chính và năng lực kinh nghiệm có hướng dẫn:

“Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu là __________(6) VND, trong vòng ______(7) năm trở lại đây.

(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm:

a) Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hàng năm = (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k.

Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2;”.

Theo quy định thì chỉ dùng từ "thông thường". Bà Huyền muốn hỏi, nếu trong hồ sơ mời thầu quy định hệ số k=1 hoặc hệ số k=2,5 hoặc hệ số k=3 thì có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại ghi chú số (6) Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm đối với trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 1 năm thì cách tính doanh thu như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói thầu x k.

Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.

Theo đó, đối với trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng dưới 1 năm thì nên để hệ số k = 1,5. Trường hợp hồ sơ mời thầu quy định hệ số k là 2,5 hoặc 3 hoặc cao hơn sẽ dẫn tới việc yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm quá cao, làm hạn chế nhà thầu tham dự thầu, giảm tính cạnh tranh của gói thầu.

Chinhphu.vn