(Chinhphu.vn) - Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: Có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định, không đúng tên bên mời thầu, không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu.

Ông Trần Văn Phúc (tranvanphuctv2@...) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống trong đấu thầu như sau:

Nhà thầu tham gia dự thầu có gửi kèm thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng với số tiền bảo lãnh và thời gian hiệu lực đúng yêu cầu hồ sơ mời thầu. Nhưng điều kiện không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:

- Nhà thầu rút đơn dự thầu trong thời gian còn hiệu lực của hồ sơ dự thầu đã quy định trong hồ sơ mời thầu.

- Khi chủ đầu tư thông báo trúng thầu theo đúng chế độ, trong thời gian còn hiệu lực của hồ sơ dự th mà nhà thầu (i) Từ chối đàm phán, ký kết hợp đồng theo yêu cầu của chủ đầu tư mà không có lý do chính đáng; hoặc (ii) Không nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của hồ sơ dự thầu.

Ông Phúc hỏi, vậy các nội dung không đầy đủ theo mẫu bảo lãnh dự thầu ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT thì có phải không hợp lệ?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn Mục 19.3 CDNT Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu.

Theo đó, việc xác định bảo đảm dự thầu của nhà thầu có đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu phải căn cứ theo hướng dẫn nêu trên.

Chinhphu.vn