(Chinhphu.vn)Bà Lâm Ngọc Hảo đủ điều kiện đăng ký và hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tìm được việc làm ở nước ngoài và dự kiến xuất cảnh vào cuối tháng 10/2014. Bà Hảo hỏi, bà có được hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần không? Nếu được thì cần những giấy tờ gì? Nếu không thì bà có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không? 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Hảo như sau:

Theo quy định tại Điều 15 Nghị  định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thì người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp  đồng làm việc.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP nêu trên và các văn bản hướng dẫn thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp: có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 3 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 nêu trên đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 1/3/2013 thì người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (kể cả thời gian thử việc có hưởng lương) từ đủ 3 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng.

- Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp: Đối với ngành nghề kinh doanh không điều kiện thì ngày có việc làm đối với chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngày ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đối với ngành nghề chỉ kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thì ngày có việc làm đối với chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngày đáp ứng đủ các điều kiện để hoạt động kinh doanh.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 và Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH nêu trên đã được sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp có việc làm bao gồm: Đề nghị hưởng trợ cấp một lần và bản chụp giấy tờ xác định có việc làm theo quy định.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị  định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 nêu trên thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động  hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, bà Lâm Ngọc Hảo sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện; được hưởng trợ cấp 1 lần khi có việc làm và được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo các quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 127/2008/NĐ-CP