(Chinhphu.vn) - Cơ quan của ông Nguyễn Văn Quang (Hưng Yên) là đơn vị mời thầu gói thầu tư vấn. Tuy nhiên, chỉ có một nhà thầu được mở hồ sơ đề xuất tài chính. Đơn vị ông đã lập báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính. Ông Quang hỏi, trường hợp này có phải lập tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không?

Nếu không phê duyệt danh sách xếp hạng thì sau khi lập báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính đơn vị của ông Quang có thể thương thảo luôn hợp đồng với nhà thầu được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Phụ lục 5B ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, danh sách xếp hạng nhà thầu không cần phải thẩm định trước khi phê duyệt.

Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không xếp hạng nhà thầu.

Theo đó, bên mời thầu được phép mời nhà thầu vào thương thảo hợp đồng mà không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhà thầu , xếp hạng nàh thầu , hồ sơ dự thầu , thương thảo hợp đồng