(Chinhphu.vn) – Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT hết hiệu lực kể từ ngày 29/8/2020, hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải được thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

Theo phản ánh của ông Ngô Duy Linh (Kiên Giang), Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT bãi bỏ Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 1/12/2013 về việc ban hành quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải.

Ông Linh đề nghị cơ quan chức năng cho biết hiệu lực của Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT và văn bản ban hành thay thế.

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Ngày 29/8/2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký) bãi bỏ Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 1/12/2013. Theo đó, Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT hết hiệu lực kể từ ngày 29/8/2020, hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải được thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

Cụ thể, việc thực hiện căn cứ theo các nghị định của Chính phủ: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Các thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD; Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng, và các quy định có liên quan.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: giám sát , công trình , giao thông