(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Kim Thiện (TP. Hà Nội) hỏi, đơn vị tư vấn quản lý dự án độc lập có được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công cùng gói thầu do đơn vị quản lý hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 6 khoản 2 điểm a và điểm b) quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu; các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Theo đó, nếu gói thầu tư vấn quản lý dự án mà nhà thầu đang thực hiện bao gồm các công việc của bên mời thầu và các công việc lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn giám sát thi công thì nhà thầu không được phép tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công đó.

Chinhphu.vn