(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại TPHCM hỏi, văn phòng đại diện nước ngoài có được đăng ký chữ ký số điện tử và kê khai nộp thuế điện tử đối với nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của văn phòng đại diện tại Việt Nam không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử 2005; Luật Quản lý thuế, các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP156/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Theo hướng dẫn tại Điều 2, Điều 5, Điều 6 và Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Khoản 1, Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính;

Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại TPHCM là người nộp thuế theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và là đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính nêu trên thì được đăng ký và thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (trong đó có thủ tục kê khai, nộp thuế điện tử).

Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co., Ltd tại TPHCM thực hiện đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính.

Việc đăng ký, sử dụng chữ ký số và chứng thư số, Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại TPHCM thực hiện theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ nêu trên và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại TPHCM được biết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Văn phòng đại diện , thuế điện tử , thuế thu nhập cá nhân , chữ ký số