(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thu hiện công tác tại UBND phường. Từ tháng 1/1990 đến tháng 12/1999, bà làm thủ quỹ ngân sách kiêm Văn thư lưu trữ tại UBND phường. Bà Thu hỏi, theo Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì bà có được cộng nối thời gian công tác từ tháng 1/1990 đến tháng 12/1999 không?

Luật sư Lê Văn Đài,  Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Thu như sau:

Ngày 17/10/2013, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn khoản 2, Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Điều 2 Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH quy định: Thông tư này  áp dụng đối với người lao động đảm nhiệm các chức danh (kể cả cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh khác có trong định biên được phê duyệt thuộc UBND) có quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội trước ngày 1/1/1998.

Trường hợp bà Thu, từ tháng 1/1990 đến tháng 12/1999 đảm nhiệm công việc Thủ quỹ ngân sách kiêm Văn thư lưu trữ tại UBND phường. Từ đó đến nay tiếp tục công tác tại UBND phường.

Theo nội dung bà Thu phản ánh thì chưa đủ thông tin để xác định được công việc Thủ quỹ ngân sách kiêm Văn thư lưu trữ mà bà đảm nhiệm tại UBND phường giai đoạn từ tháng 1/1990 đến tháng 12/1999 có trong danh sách định biên số lượng chức danh Tài chính - Kế toán, Văn phòng UBND, Địa chính, Tư pháp theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP hay không? Nhưng trong giai đoạn trước ngày 1/1/1998 bà Thu không được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, vì vậy bà Thu không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP.

Việc giải quyết các tồn tại về chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã, trong đó có thời gian công tác trước ngày 1/1/1998 được tính là đã đóng BHXH còn được quy định tại các khoản 3, 4, 6 Điều 8, Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 16, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. Đề nghị bà Thu đối chiếu cụ thể trường hợp của mình với quy định này để rõ.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.