(Chinhphu.vn) –  Theo quy định thì cấp công trình được xác định theo Quyết định đầu tư xây dựng công trình chứ không phải theo chủ trương đầu tư.

Ông Lê Xuân Thu (tỉnh Hòa Bình) phản ánh, Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng có sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và theo khoản 1 Điều 4 Thông tư số 09/2014/TT-BXD thì “Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cấp công trình thuộc dự án được xác định theo Quyết định đầu tư”.

Ông Thu muốn được biết, các dự án xây dựng công trình đã phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày Thông tư số 09/2014/TT-BXD có hiệu lực nhưng trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư không nêu rõ cấp công trình thì từ ngày Thông tư này có hiệu lực, cấp công trình được xác định theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD hay Thông tư số 09/2014/TT-BXD?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Thu hỏi như sau:

Theo quy định về xử lý chuyển tiếp tại Điều 35 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng thì cấp công trình được xác định theo Quyết định đầu tư xây dựng công trình chứ không phải chủ trương đầu tư.

Trường hợp cấp công trình không được nêu rõ trong Quyết định đầu tư xây dựng công trình thì việc xác định cấp công trình được thực hiện theo các quy định của pháp luật về phân cấp công trình tại thời điểm ký Quyết định đầu tư xây dựng công trình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: công trình , đầu tư , xây dựng , dự án