(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thúy Hằng (Long An) hỏi, căn cứ Khoản 5, Điều 12 Thông tư 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, khi tổ chức ăn tập trung, định mức nấu ăn tập trung trong 1 ngày cho 1 đại biểu có trong danh sách trả lương của cơ quan Nhà nước là bao nhiêu?

Khi lập danh sách ký thu 1 phần tiền phụ cấp lưu trú của các đại biểu thuộc cơ quan Nhà nước. Vậy, khi về cơ quan cử đi dự hội nghị có thanh toán phần chênh lệch còn lại tiền phụ cấp lưu trú không? Việc thu tiền phụ cấp lưu trú này có cần ghi rõ trong thư mời hội nghị không?

Trường hợp tổ chức ăn tập trung theo mức khoán, không vượt định mức thì cơ quan cử đi dự hội nghị có thanh toán tiền phụ cấp lưu trú cho đại biểu không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, trong đó quy định một số nội dung về chế độ chi hội nghị như sau: 

Tại Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định: “Trong trường hợp phải tổ chức ăn tập trung, cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị được bù thêm phần chênh lệch giữa mức chi thực tế do tổ chức ăn tập trung với mức đã thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của các đại biểu thuộc cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp”.

Tại Khoản 4, Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức khoán.

Đồng thời, Khoản 5, Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chi bù thêm phần chênh lệch giữa mức chi thực tế do tổ chức ăn tập trung với mức đã thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của các đại biểu thuộc cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp:

“Trong trường hợp phải tổ chức ăn tập trung, mức khoán tại Khoản 4 Điều này không đủ chi phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị căn cứ tính chất từng cuộc họp trong phạm vi nguồn ngân sách được giao quyết định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp cao hơn mức khoán bằng tiền tại Khoản 4 Điều này, nhưng tối đa không vượt quá 130% mức khoán bằng tiền nêu trên; đồng thời thực hiện thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị và được phép chi bù thêm tiền chênh lệch (giữa mức chi thực tế do tổ chức ăn tập trung với mức đã thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của các đại biểu này”.

Căn cứ theo quy định trên, đơn vị tổ chức hội nghị nếu tổ chức ăn tập trung thì thu tiền ăn của đại biểu thuộc cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp theo mức chi tiền ăn thực tế cho một người nhưng tối đa bằng mức phụ cấp lưu trú theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị.

Trường hợp nếu mức chi tiền ăn thực tế cao hơn mức phụ cấp lưu trú đã thu thì cơ quan tổ chức hội nghị được phép chi bù thêm phần chênh lệch (giữa mức chi thực tế do tổ chức ăn tập trung với mức đã thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của các đại biểu này).

Tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định phụ cấp lưu trú là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả.

Do vậy, cơ quan, đơn vị cử đi thanh toán tiền phụ cấp lưu trú cho người được cử đi dự hội nghị theo quy định.

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: Phụ cấp lưu trú , đại biểu , hội nghị , tiền ăn