(Chinhphu.vn) - Ông Trần Đức Chính (Yên Bái) có dự án xây dựng nhà máy luyện kim màu (ZnO) với công suất 30.000 tấn/năm. Ông hỏi, cấp bộ hay cấp tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường quy định danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường tại Phụ lục II.

Theo đó, dự án xây dựng nhà máy luyện kim màu (ZnO) với công suất 30.000 tấn/năm thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mục 47 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

Trường hợp dự án thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thì sẽ do cấp bộ thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trường hợp dự án không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thì sẽ do UBND cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tác động môi trường , dự án , nhà máy