(Chinhphu.vn) – Từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Công ty bà Hoàng Thị Hải (Hà Nội) liên danh với công ty khác tham dự một gói thầu, ký thỏa thuận liên danh 30-70, đã thỏa mãn được tất cả điều kiện liên danh.

Nhưng về phần máy móc, thiết bị phục vụ thi công nêu ở trong hồ sơ dự thầu, khi tham dự thầu 2 công ty chỉ đưa ra hóa đơn, chứng từ của một công ty chứng minh đầy đủ phần thiết bị đó.

Bà Hải hỏi, như vậy có được không hay cả hai công ty cùng phải cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ theo đúng thỏa thuận liên danh đó?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu liên danh được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Đối với vấn đề của Công ty bà Hải, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Liên danh , nhà thầu , gói thầu , thi công , máy móc , thiết bị , năng lực , kinh nghiệm