(Chinhphu.vn) - Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp sẽ phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn nghiệp vụ sư phạm. Đó là thông tin được nêu trong dự thảo Thông tư ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp phải hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh để giúp học sinh chuẩn bị tham gia thành công vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

Dự thảo đề xuất, trước tiên giáo viên phải có năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục, như: Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu và nhận biết được đặc điểm tâm lý, trình độ, năng lực, nhận thức, phong cách, phương pháp, thái độ học tập của học sinh trung cấp chuyên nghiệp để phát triển các chương trình giáo dục, lập và thực hiện các kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy, kế hoạch các hoạt động giáo dục đạt chất lượng, hiệu quả.

Thứ hai, giáo viên phải đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực dạy học. Trong đó, phải thực hiện kế hoạch dạy học môn học, học phần được giao phụ trách, đảm bảo nội dung dạy học chuẩn xác, gắn với thực tiễn nghề nghiệp; khai thác các kiến thức, kĩ năng liên môn vào bài dạy. Vận dụng, kết hợp được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, phát triển năng lực tự học và tự rèn luyện năng lực nghề nghiệp của học sinh để đạt được mục tiêu dạy học...

Thứ ba, về tiêu chuẩn năng lực giáo dục, Dự thảo yêu cầu giáo viên phải lập được các kế hoạch giáo dục, thực hiện giáo dục qua các hoạt động dạy học, qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác. Đồng thời phải hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh để giúp học sinh chuẩn bị tham gia thành công vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp...

Thứ tư, về năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục, dự thảo quy định: Giáo viên phải có kỹ năng hợp tác với đồng nghiệp trong trường. Cũng như, có kỹ năng hợp tác, phối hợp với giáo viên ở các cơ sở đào tạo khác, chuyên gia ở các doanh nghiệp, để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, phát triển nội dung chương trình giáo dục thông qua các hoạt động hội giảng, hội thảo, tập huấn để nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

Thứ năm, về năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm. Dự thảo yêu cầu giáo viên phải xác định được nhu cầu bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm của bản thân. Đồng thời có khả năng áp dụng được những kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm để đổi mới công tác dạy học và giáo dục...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, quy chuẩn này sẽ làm cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Đồng thời giúp giáo viên trung cấp chuyên nghiệp tự đánh giá năng lực sư phạm... Cũng như, làm cơ sở đánh giá năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

Đức Mạnh

Trần Đức Mạnh