(Chinhphu.vn) – Bà Trịnh Thu Giang (Yên Bái) gặp vướng mắc về việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn khi áp dụng quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có hướng dẫn:

"Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo".

Bà Giang hỏi, việc xác định "Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo" căn cứ vào văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Việc xác định danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo được quy định tại các văn bản:

- Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.

- Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015.

- Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 8/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015.

- Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015.

Thời điểm xác định thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại các thời kỳ để miễn, giảm tiền sử dụng đất là thời điểm có quyết định giao đất, thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.        

Chinhphu.vn