(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Minh hỏi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có quy định về mua BHYT tự nguyện theo hộ gia đình, vậy gia đình tôi có 6 người thì có thể mua BHYT cho 3 người không, hay tất cả các thành viên trong gia đình phải tham gia?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Hiện nay, theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT thì BHYT là hình thức BHYT bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Do đó, tham gia BHYT là nghĩa vụ của tất cả người dân.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 3, Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và điểm g, khoản 1, Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì tất cả thành viên hộ gia đình (trừ các thành viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT) phải tham gia BHYT.

Như vậy toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình phải tham gia.

Chinhphu.vn