(Chinhphu.vn) - Việc rút ngắn khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ khiến các doanh nghiệp Việt Nam phải minh bạch về tài chính hơn nữa, quản trị rủi ro tài chính tốt hơn để từ đó quản lý tốt tài sản của doanh nghiệp.

Hình ảnh tại hội thảo. Ảnh: Báo Nhân Dân
Đây là khẳng định của bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng tư vấn quản trị Công ty HNX tại Hội thảo “Cập nhật thông tin chế độ kế toán doanh nghiệp”, do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Chế độ kế toán, Bộ Tài chính tổ chức ngày 21/4.

Nhìn chung các đại biểu tại Hội thảo đánh giá Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư 244/2009/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp là phù hợp với thực tiễn, hiện đại và mang tính khả thi, tôn trọng bản chất hơn hình thức. Các quy định tại Thông tư tuân theo các tiêu chuẩn phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ông Vũ Đức Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte đã phân tích những điểm khác biệt cơ bản giữa chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) cũng như việc tổ chức áp dụng triển khai IFRS tại Việt Nam.

Theo ông Nguyên, có thể thống kê 10 khác biệt cơ bản giữa IFRS và VAS gồm: Cách thức trình bày báo cáo tài chính; giá trị hợp lý; công cụ tài chính; suy giảm giá trị tài sản; các vấn đề liên quan tới báo cáo tài chính hợp nhất; doanh thu; tài sản cố định, bất động sản, thuê, tài sản dài hạn nắm giữ để bán; các khoản chi phí hoãn lại; thanh toán bằng cổ phiếu và chuẩn mực ngành.

“Việc triển khai áp dụng IFRS cần có sự quyết tâm và tổ chức thực hiện của lãnh đạo doanh nghiệp bởi IFRS không chỉ quy định về việc lập báo cáo tài chính, quy trình kế toán mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp”, ông Nguyên nói.

VT