(Chinhphu.vn) - Cục Thuế tỉnh Bình Thuận trả lời đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế của Doanh nghiệp TN Trung Yến Hưng (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). 

Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

- Tại điểm a, khoản 3, Điều 3 quy định: "Đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp".

- Tại Điều 8 quy định: "Giấy chứng nhận đăng ký thuế được cấp cho các tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 3 Thông tư này, trừ các trường hợp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.”.

- Tại khoản 3, Điều 8 quy định: "Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thẻ mã số thuế cá nhân cho các trường hợp (trừ các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp) được cơ quan thuế thực hiện trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế".

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, tại điểm b, khoảng 1, Điều 3 quy định: "Mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế doanh nghiệp; mã số chi nhánh đồng thời là mã số thuế của chi nhánh; mã số văn phòng đại diện đồng thời là mã số thuế của văn phòng đại diện.".

Theo các quy định nêu trên, trường hợp Doanh nghiệp TN Trung Yến Hưng được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nên mã số thuế của doanh nghiệp cũng là mã số doanh nghiệp được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp. Cục Thuế sẽ không cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Doanh nghiệp TN Trung Yến Hưng.

Thanh Thủy