(Chinhphu.vn) – Trường hợp nào được điều chỉnh hợp đồng xây dựng? Xác định lại đơn giá hợp đồng thế nào? Chủ đầu tư và nhà thầu có thể thỏa thuận kéo dài tiến độ hợp đồng thi công?... Bộ Xây dựng trả lời một số thắc mắc liên quan đến hợp đồng xây dựng.

Ông Huỳnh Tấn Phát (TP. Hồ Chí Minh): Cơ quan tôi đã thi công hoàn thiện 1 gói thầu. Khi ký hợp đồng với Chủ đầu tư thì đây là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thi công 17 tháng, giá trị hợp đồng là 20,5 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, do phát sinh khối lượng giảm nhiều nên giá trị ứng với tổng khối lượng nghiệm thu tương đương 19,45 tỷ đồng. Vậy tôi xin hỏi, trường hợp này có phải điều chỉnh hợp đồng không?

Bộ Xây dựng trả lời: Đơn vị của ông Phát cần xác định hợp đồng thực hiện thanh toán là loại hợp đồng nào, hợp đồng trọn gói hay hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Quy trình thủ tục và hồ sơ thanh toán của hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng trọn gói được đề cập chi tiết tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Thanh (TP. Hà Nội): Công ty tôi thi công Gói thầu “Trạm biến áp và đường dây” với hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định. Trong hồ sơ yêu cầu phần giá đề xuất của hạng mục thi công xây dựng và lắp đặt trạm biến áp thì đơn giá chúng tôi áp dụng định mức chi phí chung là 65% trên chi phí nhân công và thu nhập chịu thuế tính trước là 6% theo Thông tư 04/2010/TT-BXD. Khi quyết toán gói thầu, đơn vị kiểm toán độc lập cho rằng chúng tôi đang áp sai định mức và yêu cầu chiết tính lại đơn giá theo công trình công nghiệp. Xin hỏi như vậy có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời: Việc thanh quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu được quy định trong các Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ông Nguyễn Tiến Thắng (Phú Thọ): Theo Luật Đấu thầu,“trường hợp điều chỉnh tiến độ hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng lại có nội dung, “khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

Tôi xin hỏi, khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng nhưng không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu có được thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh không?

Bộ Xây dựng trả lời: Luật Đấu thầu được áp dụng chung cho các hoạt động đấu thầu trong nước về cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp. Trong trường hợp Luật Đấu thầu mâu thuẫn hoặc không nhất quán với luật chuyên ngành thì luật chuyên ngành sẽ được áp dụng.

Do đó, nếu đơn vị muốn điều chỉnh tiến độ hợp đồng thi công xây dựng thì cần rà soát, nghiên cứu và tuân thủ với các văn bản quy phạm pháp luật về hợp đồng xây dựng của Luật Xây dựng.

Lê Thị Thủy (TP. Hà Nội): Công ty A là công ty Nhà nước được giao làm chủ đầu tư dự án 600 tỷ đồng. Công ty A ký hợp đồng giao khoán cho 1 xí nghiệp trực thuộc (hoạch toán phụ thuộc) thực hiện 1 gói thầu xây lắp 70 tỷ đồng thuộc dự án. Đơn giá hợp đồng cố định. Cấu thành nên đơn giá cố định này có cả lãi định mức 5,5%. Khi quyết toán, theo ý kiến của kiểm toán độc lập, quyết toán theo hóa đơn, thực thu thực chi, không được thanh toán lãi định mức. Hợp đồng giữa xí nghiệp và Công ty không có tính pháp lý vì xí nghiệp không có chức danh pháp lý riêng, không có mã số thuế riêng. Tôi xin hỏi, trường hợp này nên giải quyết như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời: Đối với trường hợp bà Thủy nêu, việc ký hợp đồng giao khoán cho xí nghiệp trực thuộc tổng công ty phải được sự chấp thuận của bên giao thầu, giá cả do các bên thỏa thuận phù hợp với yêu cầu công việc, giá hợp đồng và quy chế của tổng công ty.

Chinhphu.vn