(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX).

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án Thí điểm xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cho công nhân, người lao động tại các KCN, KCX ở 15 địa phương trọng điểm; trong đó làm rõ cơ cấu nguồn kinh phí đầu tư xây dựng (giữa trung ương, địa phương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), đầu tư trang thiết bị, nội dung hoạt động, cơ chế quản lý, vận hành các thiết chế này sau khi hoàn thành...; trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III/2016.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân, người lao động tại các KCN, KCX ở một số địa phương trọng điểm.

Để chuẩn bị nội dung Hội nghị toàn quốc bàn về cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân, người lao động trong các KCN, KCX do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hoàn thiện báo cáo triển khai đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại các KCN, KCX.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo về các nội dung liên quan đến chính sách phát triển cơ sở giáo dục mầm non dành cho con em công nhân, người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo về chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Báo cáo về cơ chế, chính sách tư vấn và khám sức khỏe ban đầu cho công nhân và con em công nhân, người lao động do Bộ Y tế chuẩn bị.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị toàn quốc bàn về cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân, người lao động trong các KCN, KCX; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phan Hiển