(Chinhphu.vn) – Ông Đặng Văn Tạo (Quảng Ninh) đang hưởng lương ngạch giáo viên THCS chính (A1-15a.201). Ông có chứng chỉ B tiếng Anh cấp năm 1998, chứng chỉ B tin học cấp năm 2008.

Ông Tạo hỏi, để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II, mã V.07.04.11, ông có phải bổ sung chứng chỉ tiếng Anh và tin học theo quy định mới không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng II đối với giáo viên đang hưởng lương mã ngạch A1-15a.201 được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ. Tại Điểm b, c, Khoản 2, Điều 5 quy định, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng là có trình độ ngoại ngữ bậc 2 quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Khoản 1, Điều 11 quy định, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS đối với tất cả ngạch giáo viên THCS hiện có (trong đó có ngạch A1-15a.201 sang chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, mã số V.07.04.11).

Sau khi bổ nhiệm, cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

Đối với tiêu chuẩn ngoại ngữ, tại Điều 2 Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT quy định, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực từ 16/3/2014, tất cả chứng chỉ ngoại ngữ đã được cấp theo chương trình ngoại ngữ trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Như vậy, chứng chỉ tiếng Anh cấp năm 1998 của ông Đặng Văn Tạo không được công nhận, ông Tạo phải bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định. Hiện có 10 đơn vị được cấp phép cấp chứng chỉ này (danh sách trong các Thông báo số 823, 896, 42 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi).

Đối với tiêu chuẩn tin học, tại Khoản 2, Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo-Thông tin và Truyền thông quy định các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Như vậy, chứng chỉ B tin học cấp năm 2008 của ông Đặng Văn Tạo được công nhận, ông Tạo không phải bổ sung chứng chỉ tin học theo quy định mới.

Chinhphu.vn