(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Dự thảo nêu rõ các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Theo đó các trường hợp áp dụng, nguyên tắc áp dụng và phương pháp xác định của phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP áp dụng như sau: Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập được áp dụng trong các trường hợp người nộp thuế mua, bán sản phẩm giao dịch phổ biến trên thị trường, có giá được niêm yết công khai trên các sàn giao dịch hàng hoá, dịch vụ trong nước và quốc tế hoặc các giao dịch xác định mức phí bản quyền, mức lãi suất cho vay và đi vay trong điều kiện tương đồng; người nộp thuế thực hiện đồng thời cả giao dịch liên kết và giao dịch độc lập với các sản phẩm không có khác biệt trọng yếu về đặc tính sản phẩm và điều kiện hợp đồng hoặc một trong các bên liên kết tham gia giao dịch có thực hiện các giao dịch tương tự với bên độc lập.

Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập được áp dụng trên nguyên tắc: Không có khác biệt về đặc tính sản phẩm và điều kiện hợp đồng khi so sánh giữa giao dịch độc lập và giao dịch liên kết gây ảnh hưởng trọng yếu đến giá sản phẩm; trường hợp có các khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến giá sản phẩm có thể xác định các khác biệt, tính toán và điều chỉnh các khác biệt trọng yếu này.

Đối với phương pháp xác định: Giá sản phẩm trong giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giá sản phẩm trong giao dịch độc lập tương đồng hoặc giá trị phù hợp nhất trong các giá trị của khoảng giá trị giao dịch độc lập của các đối tượng so sánh độc lập tương đồng được lựa chọn…

Dự thảo cũng quy định người nộp thuế thực hiện kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo mẫu quy định.

Người nộp thuế lập và lưu giữ bộ Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế, bao gồm: Hồ sơ quốc gia là các thông tin chi tiết của người nộp thuế, các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế, phân tích so sánh, lựa chọn, áp dụng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc lập và các nội dung chi tiết theo quy định.

Hồ sơ toàn cầu là các thông tin về kế hoạch kinh doanh, phát triển của tập đoàn gồm cơ cấu tổ chức và mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị và các hoạt động kinh doanh của tập đoàn, tài sản vô hình và các hoạt động tài chính liên kết trong nội bộ tập đoàn, mô hình tài chính và chính sách thuế hiện hành, bao gồm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế áp dụng của các pháp nhân thuộc tập đoàn và các nội dung chi tiết quy định…

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

LP