(Chinhphu.vn) - Nếu hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải có 1 hợp đồng tương tự có giá trị tối thiểu là 90 tỷ đồng thì nhà thầu từng không hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn hợp đồng có giá trị 90 tỷ đồng được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Ông Nguyễn Trung Hào (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống đấu thầu như sau:

Hồ sơ mời thầu xây lắp quy định nhà thầu phải có 1 hợp đồng 90 tỷ đồng (trong hồ sơ mời thầu có xét đến hợp đồng thầu phụ).

Tại hồ sơ dự thầu, nhà thầu chứng minh bằng 3 hợp đồng thầu phụ: Hợp đồng số B1 có giá trị 30 tỷ đồng; hợp đồng số B2 có giá trị 40 tỷ đồng; hợp đồng số B3 có giá trị 25 tỷ đồng.

Tất cả các hợp đồng trên đều thuộc một dự án và do cùng một nhà thầu chính ký kết. Để đạt được giá trị theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhà thầu ký với nhà thầu chính phụ lục hợp đồng tổng để gộp các hợp đồng B1 + B2 + B3 và giá trị của phụ lục có được là 95 tỷ đồng.

Ông Hào muốn biết, với nội dung nêu trên phụ lục hợp đồng tổng có được xét như là một hợp đồng hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với trường hợp của ông Hào, nếu hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải có 1 hợp đồng tương tự có giá trị tối thiểu là 90 tỷ đồng thì nhà thầu từng không hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn hợp đồng có giá trị 90 tỷ đồng được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn