(Chinhphu.vn) - Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, trong hồ sơ mời thầu phải nêu rõ: điều kiện chào thầu; biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần; tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình.

Ông Lê Khả Tuấn đang thực hiện 1 hồ sơ đấu thầu mua sắm hàng hoá thông thường, hợp đồng dưới 12 tháng. Trong hồ sơ được chia làm 3 phần, nhà thầu có thể tham dự riêng cho từng phần hoặc nhiều phần của gói thầu.

Trong phần “Tiêu chí để đánh giá năng lực tài chính”, ông yêu cầu (trong Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT không đề cập đến) như sau:

Doanh thu bình quân trong vòng 3 năm (2014, 2015, 2016) tối thiểu là:

Nếu nhà thầu dự thầu theo từng phần:

- Phần 1: a đồng ( = giá phần 1 x 1,5)

- Phần 2: b đồng ( = giá phần 2 x 1,5)

- Phần 3: c đồng ( = giá phần 3 x 1,5)

Trường hợp nhà thầu tham dự 2 hoặc cả 3 phần thì doanh thu bình quân tối thiểu sẽ bằng doanh thu bình quân của từng phần mà nhà thầu chào cộng lại.

Theo ông Tuấn hiểu, nếu quy định doanh thu bình quân tính cho cả gói thầu thì sẽ gây thiệt cho nhà thầu dự  thầu 1 hoặc 2 phần. Vậy, nếu ông quy định trong hồ sơ mời thầu như trên có được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục 6 Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, trong hồ sơ mời thầu phải nêu rõ:

- Điều kiện chào thầu;

- Biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần;

- Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình.

Đối với trường hợp ông Tuấn, việc quy định tiêu chí đánh giá đối hồ sơ dự thầu với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Chinhphu.vn