(Chinhphu.vn) – Đối với mỗi gói thầu, nhà thầu chỉ nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất một lần trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ông Nguyễn Hoàng Da đang công tác tại Ban quản lý dự án. Cơ quan ông có tổ chức mời thầu điện tử gói thầu xây lắp qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu gửi bản cứng (văn bản giấy) với nội dung chỉnh sửa thời gian hiệu lực hồ sơ mời thầu trong đơn dự thầu.

Tại Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn nhà thầu chỉ nộp hồ sơ dự thầu một lần, không thể thay thế hay sửa đổi hồ sơ dự thầu đã nộp (đối với mua sắm hàng hóa). Nhưng đến thời điểm hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa ban hành Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp đấu thầu qua mạng.

Ông Da muốn hỏi, tài liệu nhà thầu nộp trước thời điểm đóng thầu đối với đấu thầu xây lắp qua mạng có hợp lệ không? Có thể thay thế được nội dung của hồ sơ dự thầu đã nộp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 85 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với mỗi gói thầu, nhà thầu chỉ nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất một lần trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với trường hợp của ông Hoàng Da, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn