(Chinhphu.vn) - Ông Võ Ngọc Nam (Sở Tài chính Ninh Thuận) đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền điều chỉnh thiết kế thi công, dự toán đối với dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (không làm vượt tổng mức đầu tư).

Theo ông Nam, hiện nay các chủ đầu tư thực hiện không giống nhau, gây khó khăn cho các địa phương (Sở Xây dựng, Sở Tài chính) trong thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 16, 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Trường hợp điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công dẫn đến điều chỉnh dự án đã được phê duyệt thì thẩm quyền phê duyệt thiết kế điều chỉnh do người quyết định đầu tư quyết định.

Trường hợp điều chỉnh dự toán xây dựng công trình nhưng không vượt dự toán (tổng mức đầu tư đối với dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) đã được người quyết định đầu tư phê duyệt thì chủ đầu tư là người quyết định điều chỉnh và phê duyệt.

Đối với việc điều chỉnh thiết kế và dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư thì nội dung điều chỉnh đã được chủ đầu tư phê duyệt sẽ thay thế nội dung đã được người quyết định phê duyệt.

Chinhphu.vn