(Chinhphu.vn) – Trường hợp thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu vượt quá 60 ngày thì bên mời thầu phải báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Dung (Đà Nẵng) tham khảo Điều 12 Luật Đấu thầu thì: “…g) Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhung không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án;…”.

Bà Dung hỏi, khi kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu có phải xin ý kiến chủ đầu tư bằng văn bản hay không? Hay hiển nhiên được kéo dài thời gian?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm g, Khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu quy định thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu là 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Đối với trường hợp của bà Dung, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Theo đó, trường hợp thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu vượt quá 60 ngày thì bên mời thầu phải báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Chinhphu.vn